กรมชลประทาน 119 ปี

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา

“ขอให้ทุกคน พบแต่ความสุขกาย
สุขใจ สุขภาพแข็งแรง
สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา
ทุกประการ”

-

รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ

“สงกรานต์ปีนี้ ‘ริน รด พรม
ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ’
ขอให้ทุกคนคิดสมหวัง
ในสิ่งปรารถนาสำเร็จทุกประการ
เดินทางปลอดภัย
กลับมาทำงานด้วยความสุขสวัสดี”

-

รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
นายชุตินทร เพ็ชรไชย

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านวางแผนและโครงการ)
นายสมพร อารยชาติสกุล

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านควบคุมการก่อสร้าง)
นายพงศธร ศิริอ่อน

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านสำรวจหรือออกแบบ)
นายวัชระ เสือดี

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบำรุงรักษา)